Competentie Interview vragen

1
Hoe controleert u uw werk of het werk van anderen? Vindt u vaak fouten? Geef eens een recent voorbeeld van fouten die u vond?
2
Kunt een voorbeeld geven van een opdracht waarin u een grote hoeveelheid data moest verwerken? Hoe pakte u dit aan?
3
Bij welk soort taken vindt u het belangrijk om secuur te werken? Bij welk soort taken vindt u nauwkeurig werken minder belangrijk?
4
Wat doet u in uw werk om fouten te voorkomen?
5
Wanneer hebt u voor het laatst werk opgeleverd waar fouten in zaten?
1
Heeft u wel eens meegemaakt dat er aspecten binnen uw werk moesten veranderen op een manier waar u zelf niet achter stond? Wat heeft u toen gedaan? Wat was het resultaat?
2
Organisatieveranderingen komen overal voor. Hoe ging u persoonlijk met een recente reorganisatie om?
3
Met welke problemen bent u geconfronteerd toen u aan uw vorige uitdaging/baan begon?
4
Organisaties ontwikkelen zich constant. Hoe bent u met recente veranderingen omgegaan?
5
Kunt u een recente situatie beschrijven waarin u uw plannen heeft moeten bijstellen of aanpassen? Wat waren de omstandigheden en wat heeft u precies gedaan? Wat vond u vooral moeilijk om te veranderen? Waarom had u hier moeite mee?
1
Kunt u een voorbeeld geven waaruit blijkt hoe belangrijk winnen voor u is?
2
Heeft u een plan gemaakt voor uw persoonlijke loopbaan? Waar staat u nu in dat plan?
3
Wanneer bent u tevreden over het werk dat u doet? Welke specifieke eisen stelt u aan uw werk?
4
Welke doelen heeft u in het verleden gesteld? Wat heeft u eraan gedaan deze doelen te bereiken?
5
Waarom wilt deze functie? Wat heeft u ondernomen om hiervoor in aanmerking te komen?
1
Met welk soort gedrag van anderen heeft u moeite? Hoe komt dit? Waar ergert u zich dan precies aan? Wat doet u hiermee?
2
Kunt u een voorbeeld geven van de wijze waarop uw verkoopgesprekken beginnen? Pakt u dit ook weleens anders aan? Geef eens een voorbeeld.
3
Beschrijf een recente ervaring waarin het maken van een goede eerste indruk heel belangrijk was. Wat was precies de situatie? Wat was uw doel? Wat gebeurde er precies? Wat was het resultaat?
4
Wanneer heeft u voor het laatst iemand ergens van moeten overtuigen? Hoe is dit gegaan?
5
Kunt u een voorbeeld geven van een moeilijk verkoopgesprek dat u heeft moeten voeren? Wat was precies de situatie? Wat was uw doel? Wat gebeurde er precies? Wat was het resultaat?
1
Heeft u wel eens een goede kans voorbij laten gaan omdat u te lang wachtte met het nemen van een beslissing? Kunt u een voorbeeld geven van de manier waarop dit in uw nadeel heeft gewerkt?
2
Vertel eens over een moeilijke beslissing of overweging die u afgelopen tijd heeft moeten maken. Waarom had u juist moeite met het nemen van deze beslissing?
3
Met het nemen van wat voor soort beslissingen heeft u in het algemeen weinig moeite? Geef een voorbeeld.
4
Met wat voor soort beslissingen heeft u in het algemeen veel moeite? Geef eens een voorbeeld.
5
Heeft u wel eens een impopulaire beslissing genomen? Kunt u een voorbeeld geven?
1
Wat doet u aan de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers?
2
Op welke wijze houdt u een ontwikkelgesprek met een ongemotiveerde medewerker? Geef eens een voorbeeld
3
Kunt u een voorbeeld geven van een medewerker die u lastig te begeleiden vond? Om welke reden vond u juist deze medewerker lastig te coachen?
4
Wanneer heeft u voor het laatst een medewerker door persoonlijke begeleiding een eind op weg geholpen? Geef eens een voorbeeld.
5
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers? Geef eens voorbeelden van recente succesvolle persoonlijke ontwikkeltrajecten
1
Kunt u een voorbeeld geven van een recent klantbezoek? Hoe had u zich hierop voorbereid? Hoe wist u zeker dat u de wensen van de klant duidelijk kreeg? Wat heeft u uiteindelijk hiermee gedaan?
2
Niet iedereen laat zich gemakkelijk overtuigen. Welk soort klanten vindt u het moeilijkst te overtuigen? Waarom juist deze klanten?
3
Overtuig mij ervan dat u de juiste persoon voor deze functie bent.
4
Welke eigenschappen moet een goede verkoper volgens u hebben? Waarom denkt u dat? Welke van deze eigenschappen heeft u wel/niet?
1
Als er iets gebeurt wat u niet bevalt, wat is dan uw reactie? Hoe reageert uw omgeving daarop? Geef eens recent voorbeeld.
2
Hoe is uw reactie wanneer iemand u of uw familie beledigt?
3
Hoe bent u in het verleden omgegaan met mensen die u actief tegenwerkten ? Geef eens een voorbeeld. Wat deed u precies om uw gelijk te halen?
4
Welk soort gedrag van mensen vindt u lastig? Hoe komt dit? Waar ergert u zich dan aan? Wat doet u in een dergelijke situatie om voor uw eigen belang op te komen?
5
Wanneer iemand handelt tegen uw normen en waarden in en u heeft daar persoonlijk nadeel van, wat is dan uw reactie? Geef eens een recent voorbeeld.
1
Welke creatieve ideeën heeft u de afgelopen periode ingebracht? Bleken deze ideeën effectief en haalbaar in de praktijk? Waarom wel/niet?
2
Op welke creatieve prestatie van de afgelopen periode bent u het meest trots? Waarom bent u juist trots op deze prestatie?
3
Vindt u zichzelf een creatieve persoon? Waar blijkt die creativiteit uit? Geef eens een aantal recente voorbeelden.
4
Hoe zorgt u ervoor dat u zich onderscheidt van anderen? Geef eens een aantal recente voorbeelden.
5
Heeft u voor een klant wel eens een oplossing bedacht waar nog niemand mee gekomen was? Geef eens een recent voorbeeld.
1
Wie neemt uw werk over als u ziek of op vakantie bent? Is dit in de praktijk wel eens fout gegaan?
2
Welke aspecten van uw werk draagt u liever niet over aan uw collega’s of medewerkers? Geef eens een voorbeeld van het soort werk dat u liever niet delegeert.
3
Welke problemen zijn er opgetreden toen u recent werk delegeerde? Wat was de grootste misser?
4
Is het wel eens voorgekomen dat u plotseling uw werk niet kon uitvoeren? Wie nam toen uw werk over en hoe verliep dat? Welke oplossing heeft u voor dit soort problemen?
1
Heeft u wel eens een situatie meegemaakt waarbij u wist dat uw persoonlijke visie niet overeenstemde met de visie van de organisatie? Wat heeft u toen gedaan? Wat was het uiteindelijke resultaat?
2
Iedereen kent de situatie waarin procedures ons in de weg zitten. Kunt u een voorbeeld geven van een dergelijke situatie? Wat heeft u gedaan om uw doel te bereiken?
3
Kunt u een voorbeeld geven van een recente situatie waarin uw opdracht niet duidelijk was? Wat heeft u toen gedaan?
4
Heeft u wel eens meegemaakt dat u van mening verschilde met uw leidinggevende? Hoe bent u hiermee omgegaan? Wat was het uiteindelijke resultaat?
1
Kunt u voorbeelden geven van ‘riskante’ beslissingen die positief hebben uitgepakt?
2
Kunt u voorbeelden geven van ‘riskante’ beslissingen die negatief hebben uitgepakt?
3
Houdt u van gokken? Zo ja, geeft u eens een voorbeeld van een gok die positief uitpakte.
4
Wat is het grootste risico dat u in uw leven ooit genomen hebt? Hoe pakte dit uit?
1
Op welk moment van de dag bent u het meest actief? Wanneer bent u het minst actief en het minst productief?
2
Hoeveel overwerk heeft u de afgelopen maanden verricht?
3
Heeft u naast uw werk nog tijd voor verenigingen, hobby’s of een studie? Hoeveel tijd heeft u de laatste maand daaraan besteed?
4
Hoe heeft u deze week uw vrije tijd doorgebracht?
5
Hoeveel slaap heeft u doorgaans nodig? Kunt u zich een situatie herinneren waarin u na weinig slaap toch actief heeft moeten zijn?
1
Zijn er de afgelopen maanden omstandigheden geweest waardoor het voor u moeilijker werd uw doelen te behalen? Geef eens een aantal voorbeelden hoe deze externe omstandigheden u negatief beïnvloed hebben.
2
Bent u wel eens onder druk gezet om uw visie of plan te wijzigen? Wat deed dit met u?
3
Beschrijf een situatie waarin een ander niet deed wat u wilde. Hoe heeft u deze persoon verleid om toch toe doen wat belangrijk voor u was?
4
Past u zich gemakkelijk aan veranderingen aan? Geef eens een aantal recente voorbeelden die illustreren hoe u hiermee om bent gegaan.
5
Heeft u zich onlangs in een gesprekssituatie bevonden waarbij u uw doelen niet realiseerde? Wat heeft u toen gedaan?
1
Kunt u aangeven hoe u met uw beste medewerker omgaat?
2
Kunt u aangeven hoe u met uw zwakste medewerker omgaat?
3
Wat doet u om uw medewerkers te motiveren?
4
Geef eens voorbeeld van een recente situatie waarin u een medewerker heeft aangesproken op onvoldoende resultaten.
5
Vertel eens over een recente ervaring met een ongemotiveerde medewerker. Wat heeft u gedaan om deze medewerker toch te motiveren?
1
Wat is uw meest originele idee geweest in uw werk? Wat heeft u gedaan om dit idee succesvol te implementeren?
2
Op welke prestatie van uzelf bent u het meest trots?
3
Welke positieve veranderingen in uw werk zijn vooral uw eigen idee geweest?
4
Waar stoort u zich op dit moment aan in uw werk? Wat gaat u doen om dit op te lossen?
5
Heeft u in de afgelopen maand nieuwe voorstellen gedaan aan uw leidinggevende? Hoe pakte dit uit?
1
Wanneer heeft u voor het laatst te maken gehad met een emotionele collega? Wat heeft u toen gedaan? Zou u een volgende keer iets anders doen?
2
Wanneer heeft u voor het laatst te maken gehad met een emotioneel reagerende collega? Wat deed u toen? Wat zou u een volgende keer anders doen?
3
Geef eens een voorbeeld van een recente situatie waarbij iemand heel anders reageerde op een probleem dan u zou doen. Wat heeft u hiermee gedaan?
4
Wanneer geeft u medewerkers of collega’s complimenten?
5
Is het ooit voorgekomen dat een collega of medewerker iets aan u vroeg waaraan u niet kon voldoen, wat voor hem of haar zeer teleurstellend was? Waarom voldeed u niet aan deze wens?
1
Welke innovatieve ideeën heeft u het afgelopen jaar zelf in uw werk ingebracht?
2
Hoe zorgt u er in uw werk voor dat u zich onderscheidt van anderen? Geef eens een recent voorbeeld.
3
Heeft u wel eens nieuwe diensten of producten ontwikkeld? In welke mate zijn deze succesvol in de markt gezet?
4
Wat beschouwt u als uw meest innovatieve product of dienst tot nu toe?
5
Vindt u uzelf een creatieve denker? Waar blijkt dat uit?
1
Bent u wel eens onder druk gezet om gedrag te vertonen dat tegen uw gevoel indruiste? Wat deed u toen? Hoe bent u hier achteraf mee omgegaan?
2
Heeft u wel eens het gevoel gehad dat u over iemand bent heengelopen?
3
Kunt u een voorbeeld geven van een recente situatie waarin uw integriteit voor een persoonlijk probleem zorgde? Wat was precies de situatie? Wat waren uw overwegingen? Hoe heeft u uiteindelijk gehandeld?
4
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u in de verleiding kwam om tegen uw integriteit in te handelen? Wat heeft u gedaan en waarom? Hoe pakte dit uiteindelijk uit?
5
Is het recent voorgekomen dat u gemaakte afspraken niet na kon komen? Kunt u dit toelichten? Wat was de reden dat u deze afspraak niet na kon komen? Wat heeft u ten slotte gedaan om deze situatie op te lossen?
1
Is het u ooit overkomen dat uw analyse van een probleem heel anders uitpakte dan u verwacht had? Geef eens een voorbeeld. Wat had u niet goed ingeschat? Hoe zou dit een volgende keer te voorkomen zijn?
2
Wanneer heeft het u moeite gekost inzicht te krijgen in een bepaald probleem? Waarom was dit zo moeilijk? Hoe heeft u het uiteindelijk opgelost?
3
Welke stappen zet u wanneer u een juiste analyse van een probleem wilt maken? Beschrijf dit proces eens vanuit een recent probleem.
1
Vertel eens iets over een lastige klant waar u onlangs mee te maken had. Waarom was hij lastig? Wat heeft u gedaan om de klant uiteindelijk tevreden te stellen?
2
Sommige klanten stellen onredelijke eisen. Wanneer is dit u voor het laatst overkomen? Waarom vond u de klant onredelijk? Wat heeft u uiteindelijk gedaan?
3
Welke eigenschappen zijn belangrijk om goed met klanten om te kunnen gaan? In welke mate voldoet u aan deze eisen? In welke mate kunt u zichzelf in dit opzicht ontwikkelen?
4
Kunt u een situatie schetsen waarin u minder effectief met een klant bent omgegaan?
5
Welke kritiek heeft uw omgeving wel eens gehad op de manier waarop u met klanten omgaat? Waarom kreeg u deze kritiek? Wat vond u hiervan?
1
Hoe controleert u uw werk of het werk van anderen op fouten? Wanneer heeft u dat voor het laatst gedaan? Hoe deed u dat? Welke fouten heeft u toen gevonden?
2
Kunt een voorbeeld geven van een situatie waarin u een grote hoeveelheid gegevens moest verwerken? Hoe deed u dat? Welke fouten heeft u achteraf gevonden?
3
Heeft u wel eens een taak uitgevoerd waarbij het belangrijk was om netjes en foutloos te werken? Geef eens een voorbeeld.
4
Wat doet u in uw werk om u te behoeden voor het maken van fouten?
5
Bent u kritisch ten aanzien van uw werk? Waar blijkt dat uit?
1
In welke opzichten heeft u zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Waar blijkt dit uit?
2
Iedereen leert van fouten. Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u leerde van fouten?
3
Heeft u wel eens een training gevolgd? Wat heeft u toen geleerd? Kunt u een concreet voorbeeld geven van de manier waarop u het geleerde in de praktijk heeft toegepast?
4
Kunt u een voorbeeld geven van kennis die u ergens anders heeft opgedaan en die u in uw huidige werk toepast?
5
Op welke gebieden wilt u zich nog ontwikkelen? Hoe gaat u dat aanpakken?
1
Op welke wijze geeft u doelen en aanwijzingen aan medewerkers?
2
Beschrijf eens op welke wijze u uw medewerkers selecteert, ontwikkelt en beoordeelt.
3
Beschrijf eens een situatie waarin u een medewerker heeft aangesproken op slecht presteren.
4
Beschrijf eens een situatie waarin u een slecht presterende medewerker heeft gemotiveerd door een positieve/talentgerichte benadering.
5
Neemt u vaak een leiderschapsrol aan? Kunt u hiervan voorbeelden noemen?
1
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u goed naar iemand heeft geluisterd? Waar bleek dat uit?
2
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u slecht naar iemand heeft geluisterd? Wat gebeurde er?
3
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u doordat u goed luisterde meer informatie kreeg dan een ander?
4
Kunt u een voorbeeld geven van een gesprek waarin u niet de informatie heeft verkregen waarnaar u op zoek was?
1
Heeft u wel eens een beslissing genomen tegen het belang van uw medewerkers in? Kunt u een voorbeeld geven van de gebeurtenissen en de gevolgen?
2
Heeft u wel eens een impopulaire beslissing genomen waar u niet achter stond, maar die wel in het belang van de organisatie was? Kunt u deze beschrijven? Wat gebeurde er en wat was het resultaat?
3
Is er in het recente verleden sprake geweest van richtlijnen van de organisatie waar u het niet mee eens was? Hoe bent u daarmee omgegaan? Wat was het resultaat?
4
Met welke waarden, normen of gedragsregels binnen uw organisatie heeft u momenteel moeite of in het verleden moeite gehad? Hoe bent u hiermee omgegaan?
5
Waar liggen uw grenzen met betrekking tot uw inzet? Kunt u voorbeelden geven?
1
Heeft u ooit commentaar gekregen van anderen over de manier waarop u zich uitdrukt? Geef eens voorbeelden.
2
Heeft u ooit gemerkt dat een medewerker een opdracht, die u hem of haar mondeling had gegeven niet had begrepen? Waaruit bleek dat de medewerker de opdracht niet had begrepen? Wat heeft u hiermee gedaan?
3
Heeft u wel eens voordrachten of speeches gehouden? Geef eens een recent voorbeeld.
4
Hoe staat u als ‘spreker’ bekend? Geef eens voorbeelden.
5
Beschrijf een situatie waarin mondeling communiceren voor u heel belangrijk was. Wat was uw rol? Hoe heeft u die aangepakt?
1
Op welke wijze gebruikt u LinkedIn en welke nieuwe actieve contacten heeft u hier opgedaan?
2
Bent u een sociaal persoon? Kunt u voorbeelden noemen waaruit blijkt dat u sociaal bent ingesteld?
3
Wanneer heeft u voor het laatst met u onbekende mensen contact gelegd? Welke relatie heeft u nu met deze mensen?
4
Heef u de laatste tijd nieuwe mensen ontmoet? Wat heeft u zelf gedaan om deze mensen te ontmoeten?
5
Wat doet u om uw netwerk actief en actueel te houden?
1
Welke tijdschriften of kranten heeft u de laatste tijd gelezen? Welke directe invloed hebben de gebeurtenissen uit de actualiteit op uw directe omgeving?
2
Hoe bent u het afgelopen jaar op de hoogte gebleven van ontwikkelingen binnen uw vakgebied?
3
Welke veranderingen in de maatschappij hebben de laatste jaren uw werk sterk beïnvloed?
4
Welke veranderingen in de maatschappij zouden de komende tijd uw werk kunnen gaan beïnvloeden?
5
Wat is de relatie tussen economische, sociale en vakinhoudelijke of politieke ontwikkelingen en uw dagelijkse werkzaamheden? Kunt u hier een voorbeeld van geven
1
Beschrijf een verschil van mening met iemand in uw omgeving. Voor welk soort argumenten van de ander was u vatbaar? Voor welk soort argumenten bent u minder vatbaar?
2
Bent u wel eens bewust tegen regels en/of procedures ingegaan om uw doel te bereiken? Wanneer was daten wat deed u precies?
3
Kunt een voorbeeld noemen waarin u door bent gegaan met uw plannen terwijl uw omgeving hier eigenlijk tegen was? Wat gebeurde er uiteindelijk?
4
Heeft u ooit een project of een idee doorgezet ondanks verzet van anderen? Wanneer was dat en wat deed u precies?
1
Beschrijf een situatie waarin uw onderhandeling anders uitpakte dan verwacht. Wat gebeurde er? Wat was het resultaat?
2
Beschrijf eens een situatie waarin de onderhandelingen precies volgens wens verliepen. Wat gebeurde er? Wat deed u? Waarom verliepen de onderhandelingen volgens wens?
3
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u de motieven, behoeften of gevoelens van de andere partij verkeerd had ingeschat?
4
Kunt u een voorbeeld geven van een onderhandeling waarin u zich onder druk gezet voelde? Welke consequenties had dit voor het uiteindelijke onderhandelingsresultaat?
5
Geef eens een voorbeeld van een risico dat u genomen heeft tijdens een onderhandeling, dat verkeerd uitpakte.
1
Bent u een ondernemend persoon? Kunt u voorbeelden noemen waar dat uit blijkt?
2
Heeft u wel eens voor uzelf gewerkt? Wat voor bedrijf of activiteit betrof dat? Welke successen heeft u toen behaald?
3
Heeft u wel eens iets moeten verzinnen om aan geld of extra budget te komen?
4
Wat heeft u gedaan om uw resultaten in uw laatste functie te verbeteren?
5
Bent u als leidinggevende of eindverantwoordelijke wel eens in de situatie geweest, waarin de resultaten niet werden gehaald? Wat heeft u toen gedaan?
1
Heeft u de laatste maanden een nieuwe medewerker in uw team gekregen? Hoe heeft u deze medewerker ingewerkt? Wat vond u zelf goed gaan? Wat kon eigenlijk beter?
2
Hoe gaat u om met medewerkers die erg goed werk leveren? Waar blijkt dat uit?
3
Hoeveel tijd besteedt u aan de ontwikkeling van uw medewerkers? Op welke manier geeft u deze ontwikkeling vorm?
4
Heeft u wel eens een persoonlijk ontwikkeltraject voor een medewerker opgezet? Wat deed u precies? Wat waren de effecten? Zou u een volgende keer hetzelfde doen?
5
Heeft u ooit een medewerker gehad die niet over de juiste competenties beschikte? Hoe bent u daar achter gekomen? Wat heeft u hiermee gedaan?
1
Heeft u zich wel eens laten beïnvloeden door anderen bij het nemen van een belangrijk besluit?
2
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u een advies van iemand naast u neerlegde? Om welke redenen deed u dit? Bleek dit uiteindelijk wijsheid?
3
Heeft u er wel eens spijt van gehad dat u niet naar iemand anders had geluisterd? Welke negatieve effecten had dit voor u?
4
Heeft u er wel eens spijt van gehad dat u naar iemand anders had geluisterd? Wat is de precieze reden hiervan?
5
Kunt u twee voorbeelden noemen van door u genomen succesvolle beslissingen in het afgelopen jaar? Welke alternatieven heeft u overwogen? Waarom pakte die beslissing goed uit? In hoeverre heeft u in het proces van wikken en wegen gedacht aan de consequenties van deze beslissing?
1
Beschrijf een recente ervaring waarin een goede eerste indruk heel belangrijk was. Wat was precies de situatie? Wat was uw doel? Wat gebeurde er precies? Wat was het resultaat?
2
Kunt u een voorbeeld geven van de wijze waarop u uw verkoopgesprekken begint? Pakt u dit ook wel eens anders aan? Geef eens een recent voorbeeld.
3
Heeft men u wel eens verteld welke eerste indruk u maakt? Geef eens een recent voorbeeld. Wat heeft u hiermee gedaan?
4
Geef eens een voorbeeld van een presentatie die u heeft gegeven aan een groep die niet volgens wens ging. Wat gebeurde er precies? Wat was het resultaat?
5
Wat vindt u moeilijk aan presenteren?
1
Hoe heeft u zich de afgelopen maanden op de hoogte gesteld van wat er in uw organisatie of afdeling speelt?
2
Welke tegengestelde belangen ziet u binnen uw organisatie?
3
Met welke problemen heeft uw afdeling te kampen gehad in het verleden? Hoe pakte u deze aan? Wat zou u een volgende keer anders doen?
4
Wat zijn de belangrijkste normen en waarden binnen uw organisatie en hoe gaat u hier in de praktijk mee om?
5
Van welke ondersteunende afdelingen binnen uw bedrijf heeft u het afgelopen jaar zoal gebruik gemaakt?
1
Welke eigenschappen moet een goede verkoper volgens u hebben? Waarom denkt u dat? Welke van deze eigenschappen heeft u wel/niet?
2
Noemt u eens een goed voorstel van uw hand dat niet door uw leidinggevende is geaccepteerd? Waarom werd dit voorstel niet geaccepteerd? Wat zou u anders doen een volgende keer?
3
Noemt u eens een voorstel dat wel door uw leidinggevende is geaccepteerd? Wat deed u nu juist goed? Zou u het toch anders doen een volgende keer?
4
Kunt u een voorbeeld geven van een moeilijk verkoopgesprek dat u recent heeft moeten voeren? Waar liggen eventuele verbeterpunten volgens u?
5
Wanneer heeft u voor het laatst iemand ergens van moeten overtuigen? Wat deed u precies?
1
Op welke wijze heeft u zich voorbereid op dit interview?
2
Beschrijf eens een normale werkdag of werkweek? In welke mate zijn uw activiteiten gepland?
3
Welke doelstellingen had u gedurende het afgelopen jaar? Heeft u die bereikt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
4
Is het u wel eens overkomen dat een planning moet worden bijgesteld door onvoorziene gebeurtenissen? Kunt u een voorbeeld geven? Wat heeft u toen gedaan?
5
Is het u wel eens overkomen dat een planning moet worden bijgesteld door onvoorziene gebeurtenissen? Kunt u een voorbeeld geven? Wat heeft u toen gedaan?
1
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin uw politieke opstelling in uw voordeel heeft gewerkt.
2
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin uw politieke opstelling in uw nadeel heeft gewerkt.
3
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin uw apolitieke opstelling in uw voordeel heeft gewerkt.
4
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin u bewust van de geldende politieke regels bent afgeweken.
1
Beschrijft u eens een recente presentatie die u gegeven heeft: wat vond uzelf goed gaan en waar kon u zichzelf verbeteren?
2
Geef eens een voorbeeld van een presentatie waarin u kritische vragen uit het publiek kreeg. Hoe ging u daarmee om? Wat was het uiteindelijke resultaat? Wat zou u een volgende keer anders doen?
3
Heeft u wel eens een presentatie gegeven die niet aansloeg? Hoe wist u dat de presentatie niet aansloeg? Wat heeft u gedaan tijdens de presentatie om dit te corrigeren?
4
Wat vindt u moeilijk aan presenteren?
5
Welke presentatie beschouwt u als uw beste en waarom?
1
Wanneer bent u tevreden over het werk dat u doet? Welke specifieke eisen stelt u aan uw werk?
2
Tot welk soort werkzaamheden kunt u zich maar moeizaam zetten? Waarom heeft u juist moeite met dit soort werk? Hoe gaat u hier in de praktijk mee om?
3
Hoe gaat u ermee om als uw collega’s de kantjes ervan aflopen?
4
Welke extra taken heeft u in uw laatste functie uitgevoerd zonder dat deze bij uw officiële taakomschrijving hoorden?
5
Beschrijf een recente situatie waarin u niet met voldoende inzet heeft gewerkt. Hoe heeft u dat ervaren? Wat was er aan de hand?
1
Wat was de laatste keer dat u onverwacht met een probleem geconfronteerd bent? Wat was precies het probleem? Wat was de oorzaak van het probleem? Wat heeft u gedaan om dit probleem op te lossen?
2
Welke stappen zet u wanneer u een juiste analyse van een probleem wilt maken? Beschrijf dit proces eens vanuit een recent probleem.
3
Is het u ooit overkomen dat uw analyse van een probleem heel anders uitpakte dan u verwacht had? Geef eens een voorbeeld. Wat had u niet goed ingeschat? Hoe zou dit een volgende keer te voorkomen zijn?
4
Wat zijn voor u complexe problemen? Kunt u daar een voorbeeld van geven?
5
Soms kun je niet helemaal inschatten hoe iets zal gaan verlopen. Is dat u ook ooit overkomen? Geef eens een voorbeeld.
1
Op welke wijze stelt u doelen en prioriteiten in uw huidige werk? Geef eens concrete voorbeelden.
2
Hoe zorgt u dat u deadlines haalt in uw werk? Is een belangrijke deadline wel eens niet gehaald? Kunt u hier een voorbeeld van geven? Wat zou u een volgende keer anders doen?
3
Wat doet u als uw werk niet op tijd dreigt af te komen?
4
Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin u buiten uw schuld een deadline niet haalde? Waarom haalde u deze deadline niet? Wat heeft u gedaan om de schade te beperken? Wat heeft u hiervan geleerd?
1
Heeft u wel eens deel uitgemaakt van een team waarin te weinig doelen gehaald werden door een slechte samenwerking? Wat was uw rol hierin?
2
Wat vindt u van de manier waarop er op dit moment op uw afdeling wordt samengewerkt? Hoe draagt u daar zelf aan bij? Welke concrete problemen hebben zich ooit voorgedaan?
3
Hoe bent u in het verleden omgegaan met ‘tegenstanders’ in uw organisatie, met andere woorden: met mensen die het niet met u eens zijn? Geef eens een voorbeeld
4
Wat heeft uzelf de laatste periode gedaan om de samenwerking in uw team te verbeteren?
1
Wat is het moeilijkste stuk geweest dat u ooit heeft geschreven? Waarom vond u juist dit stuk zo moeilijk?
2
Met welke aspecten van de Nederlandse taal heeft u moeite? Kunt u een voorbeeld geven?
3
Welke concrete schrijfervaring heeft u? Wat voor soort stukken heeft u geschreven en voor welk publiek?
4
Kunt u de volgende zin begrijpelijker weergeven: “Paul McCartney is een artiest geboren in het jaar 1942en hiermee heeft hij al meerdere prijzen gewonnen.”
1
Wat doet u in uw vrije tijd?
2
Bent u een sociaal persoon? Kunt u voorbeelden noemen waaruit blijkt dat u sociaal bent ingesteld?
3
Wanneer heeft u voor het laatst met u onbekende mensen contact gelegd?
4
Bent u onlangs nog bij een bijeenkomst geweest (bijvoorbeeld een receptie)? Hoe heeft u de tijd doorgebracht?
5
Heeft u ooit moeite gehad een conversatie op gang te houden?
1
Wat is voor u stressvol? Kunt u een voorbeeld geven van zo'n situatie? Wat gebeurt er dan met u?
2
Vertel eens over een (recent) geval waarin u zich ongeduldig of gefrustreerd voelde ten aanzien van een klant.
3
Wat is de grootste teleurstelling geweest die u de afgelopen tijd heeft moeten incasseren? Hoe bent u hiermee omgegaan?
4
Heeft u wel eens te maken gehad met iemand die sterk geëmotioneerd was (agressief, boos, ongeduldig)?Hoe was uw reactie hierop?
5
Kunt u een recente situatie beschrijven waarin u onder druk werd gezet? Waarom ervaarde u dat als druk? Hoe bent u hier uiteindelijk mee omgegaan?
1
Welke veranderingen in uw vakgebied hebben de laatste jaren uw werk sterk beïnvloed?
2
Wat vindt u het belangrijkste gebied binnen uw vak? Waarom? Kunt u een voorbeeld geven?
3
Wat heeft u onlangs gedaan om uw eigen werk te verbeteren?
1
Vertel eens over een aantal problemen die u heeft ondervonden om uiteindelijk te komen waar u nu bent.
2
Wat is de grootste tegenvaller die u ooit heeft gehad in uw werk? Hoe bent u hiermee omgegaan?
3
Heeft u ooit meegemaakt dat u een goed idee had en niemand er verder iets mee deed? Wat heeft u gedaan om uw idee uitgevoerd te zien?
4
Is er tijdens uw werk een grote tegenvaller geweest waarmee u veel moeite had? Waar had u precies moeite mee? Hoe heeft u dit probleem opgelost?
5
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarvan u zelf vindt dat u niet lang genoeg heeft aangehouden?
1
Noem eens voorbeeld van een groot probleem binnen uw afdeling of organisatie waar u initieel niet bij betrokken was en waarvoor u toch de verantwoordelijkheid op heeft genomen om te zorgen dat alles werd opgelost? Wat deed u? Wie betrok u erbij? Hoe is het probleem opgelost?
2
Bent u wel een bewust afgeweken van een belangrijke afspraak of regel? Wat was er aan de hand? Hoe heeft u het gecommuniceerd richting de belanghebbenden? Op grond waarvan heeft u die keuze gemaakt? Wat was het gevolg?
3
Geef een voorbeeld van een fout van een ander waarvan u de verantwoording richting derden op u heeft genomen? Waarom? Wat heeft u daarna gedaan richting de persoon die de fout heeft gemaakt? Wat was de uitkomst?
1
Wat is uw mening over de toekomst in uw vak? Wat betekent dat concreet voor uw organisatie? Welke mogelijkheden en bedreigingen levert dit juist voor u op?
2
Wat verstaat u onder het hebben van een visie? Waaraan moet een visie volgens u voldoen?
3
Op welke wijze neemt u afstand van de dagelijkse praktijk om de richting voor de toekomst te bepalen?
4
Welke ontwikkelingen bedreigen uw organisatie de komende tijd?
5
Welke ontwikkelingen werken de komende tijd juist in het voordeel van uw organisatie?
1
Op welke wijze brengen uw medewerkers u op de hoogte van de voortgang van hun werkzaamheden?
2
Hoe weet u precies wat uw medewerkers aan het doen zijn? Hoe beoordeelt u de kwaliteit van hun werk? Geef eens een aantal concrete voorbeelden.
3
Kunt u voorbeelden geven van het soort werk dat u juist wel/niet controleert van uw medewerkers?
4
Welke deadline heeft u de afgelopen tijd moeten halen? Hoe heeft u ervoor gezorgd dat dit lukte?
1
Waar wilt u over drie jaar staan? Wat gaat u zelf doen om dit te bereiken?
2
Bent u gedreven om uw doelen te bereiken? Waar blijkt dat uit? Geef eens een aantal concrete voorbeelden.
3
Wat heeft u gedaan om uzelf te ontwikkelen tot waar u nu bent?
4
Bent u erg kritisch ten aanzien van uw eigen prestaties? Geef eens een aantal voorbeelden waar dit uit blijkt
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update